Rámcová kritéria přidělení loga (technický sponzoring) Čs. sekce IEEE

Schváleno dne 23.1.2015 výborem Československé sekce IEEE

Logo IEEE se konferenci přiděluje na včasnou písemnou žádost organizátora konference rozhodnutím výkonného výboru čs. sekce IEEE na základě splnění níže uvedených "Rámcových kritérií přidělení loga (technický sponzoring) čs. sekce IEEE" a doporučení předsedy aktivní lokální pobočky (chapter). Žádost adresovaná výboru čs. sekce vč. jejího rozhodnutí o udělení loga předchází podání žádosti na mateřské ústředí IEEE v Piscataway, USA.

V opačném případě hrozí, že ústředí schválí žádost v předstihu a poté vytváří zbytečný a nepatřičný tlak na členy výboru čs. sekce (především předsedu) k urychlení rozhodnutí, které je termínově pevně vázáno. Podání žádosti čs. sekci je vhodné časovat alespoň rok lépe však rok a půl před konáním konference.

Žádosti došlé na předepsaném formuláři se posuzují a rozhodnutí se přijímají vždy na zasedáních výboru sekce (typicky 3x ročně: leden/únor, duben/květen, září/říjen). Termíny pro podání žádostí jsou 31.3., 10.9. a 15.12. Informace o udělení či neudělení loga je obvykle sdělena kontaktní osobě organizátora konference pověřeným členem výboru.

Informaci však může poskytnout kterýkoli člen výboru, který je seznámen s rozhodnutím.

Platnost udělení loga je pouze pro jeden požadovaný ročník konference/workshopu.

1. Zaměření

Konference spadá tématicky do zaměření odborných společností IEEE, viz http://www.ieee.org/web/societies/home/index.html.

2. Garance kvality

Minimální počet členů TPC (Technical Program Commitee) je 12. Výbor sekce doporučuje, aby počet členů TPC mimo ČR a SR byl větší než 30 % celkového počtu členů TPC.

3. Tradice

Konference má alespoň předchozí 2-letou historii trvání. Každý z předchozích ročníků konference splňoval podmínky č. 1 a 2.

4. Ověřitelnost kvality a tradice

Konference má v okamžiku podání žádosti svoji aktualizovanou webovou stránku, která umožňuje zkontrolovat splnění podmínek č. 1 až 3. Pro udělení loga je vyžadováno zaslání elektronické verze sborníku resp. www odkaz na něj za předchozí rok. Dále je po skončení konference vyžadováno poskytnutí údajů o konferenci do formuláře L31 (http://ewh.ieee.org/cgi-bin/l31/Query_Search.pl) a krátké zprávy pro zveřejnění ve Zpravodaji sekce.

Organizátor potvrzuje, že TPC o přijetí článků do sborníku konference rozhoduje na základě plných textů podaných příspěvků (nikoliv jen abstraktů/rozšířených abstraktů).

5. Zvýhodnění účasti

Registrace/vložné na konferenci je pro členy IEEE cenově zvýhodněna min. o 10 %.

6. Sdělení o podpoře předsedy organizační jednotky IEEE (např. odborné skupiny - chapteru Československé sekce IEEE).

Organizátor uvede název podporující organizační jednotky IEEE vč. jména a kontaktu na jejího předsedu. Dále uvede jména člena(ů) IEEE, kteří jsou členy TPC konference.

PřílohaVelikost
Žádost o přidělení loga - formulář.doc47 KB
Logo - IEEE-CS-transparent.svg36.2 KB
Logo - IEEE-CS-transparent.pdf9.5 KB