Lokální pobočka společnosti Engineering in Medicine and Biology (EMB)

Složení výboru EMB Chapteru pro rok 2023-2024

 • Doc. Ing. David Vrba, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze - předseda
 • Ing. Elena Cocherová, PhD., ÚEF FEI STU Bratislava - místopředsedkyně
 • Ing. Michal Cifra, PhD., ÚFE AV ČR Praha - tajemník
 • doc. Ing. Milan Tyšler, PhD., ÚM SAV Bratislava
 • doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze

Více aktualit najdete na stránkách EMB chapteru:

Studentská soutěž

Soutěž EMB Chapteru ČS. sekce IEEE
o nejlepší diplomovou a dizertační práci

v roce 2021

Pravidla soutěže


Předchozí ročníky:


Soutěž EMB Chapteru ČS. sekce IEEE
o nejlepší diplomovou a dizertační práci

v roce 2019

Pravidla soutěže


Soutěž EMB Chapteru ČS. sekce IEEE
o nejlepší diplomovou a dizertační práci

v roce 2018

Pravidla soutěže

 1. Práce musí být z oblasti biomedicínského inženýrství (z oblasti IEEE EMB) a musí být úspěšně obhájena v akademickém roce 2017/2018 na libovolné české nebo slovenské univerzitě (případně jejich externích vzdělávacích pracovištích). Zvlášť se hodnotí diplomové a zvlášť dizertační práce. Není podmínkou aby autor práce ani školitel byli členy IEEE. Práce může být v českém, nebo slovenském, nebo anglickém jazyce.
 2. Textová část práce musí být přihlášena nejpozději do 7. listopadu (7. 11.) 2018 zasláním předsedovi (elena.cocherova@stuba.sk) a tajemníkovi společnosti (cifra@ufe.cz). Práce musí být přihlášena ve formátu PDF a musí obsahovat kompletní zadání. Je potřeba uvést datum, kdy byla práce obhájena. Práci může do soutěže přihlásit pouze student, jako její autor.
 3. Organizátor soutěže zveřejňuje přihlášená školní díla na internetových stránkách EMB chapteru Československé sekce IEEE za účelem zpřístupnění hodnotitelům, výlučně k provedení jejich hodnocení přidělením odpovídajícího počtu bodů. Nakládáním se školním dílem tímto způsobem nejsou dotčena majetková ani osobnostní autorská práva původců zveřejněných studentských prací. Autor dává přihlášením do soutěže svůj souhlas s uvedeným zveřejněním své práce. Společnost EMB Československé sekce IEEE nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob do autorských práv vážících se ke zveřejněným školním dílům. Autor dává přihlášením do soutěže svůj souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů členy výboru EMB chapteru ČSS. IEEE pro účely soutěže.
 4. Členové EMB chapteru (s volebním právem) si mohou zveřejněnou práci přečíst a následně zaslat předsedovi a tajemníkovi společnosti své hodnocení (dle formuláře), a to nejpozději do 21. listopadu (21. 11.) 2018. Diplomové práce může hodnotit člen s ukončeným vysokoškolským vzděláním minimálně 2. stupně, dizertační práce člen s ukončeným vysokoškolským vzděláním minimálně 3. stupně. Vedoucí (školitel, konzultant) nemůže posuzovat práci svého studenta ci doktoranda. Práci může posuzovat pouze posuzovatel z jiného pracoviště. Za stejné pracoviště se považuje katedra (nebo ústav) fakulty, nebo oddělení ústavu akademie (uvedené v databáze IEEE). Hodnocena je analýza stavu problematiky, původnost řešení, kvalita odborného zpracování a formální úprava práce a pro dizertační práce navíc vědecký přínos. Pro každou práci bude sečtený bodový průměr ze všech doručených hodnocení. Práce s nejvyšším průměrným hodnocením bude vyhlášena jako vítězná v dané kategorii pokud získá v průměru alespoň 80 bodů.
 5. Autoři vítězných prací získají jako odměnu odbornou knihu nebo věcnou cenu týkající se výzkumného zaměření (páječka, měřicí přístroj…) dle vlastního výběru v ceně do 1 000 Kč (35 Eur) pro diplomovou práci a v ceně do 2 500 Kč (90 Eur) pro dizertační práci.
 6. Výsledky soutěže pro diplomové a dizertační práce budou všem účastníkům oznámeny do 30. listopadu (30. 11.) 2018 emailem a posléze vystaveny na internetových stránkách EMB chapteru. Autorům vítězných prací budou následně předány vybrané ceny a diplomy.

Odevzdané dizertační práce

1. Ing. Lukáš Peter: Model guided improvements in the measurement of continuous non invasive blood pressure. Department of Cybernetics and Biomedical Engineering, Electrical Engineering and Computer Science, VSB - Technical University of Ostrava [PDF]

2. Ing. Ondřej Fišer: Microwave hyperthermia for treatment of head and neck tumors controlled by non-invasive temperature monitoring based on UWB radar. Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague [PDF]

3. Mgr. Zuzana Rošťáková: Probabilistic modelling and functional data analysis of sleep structure. Institute of Measurement Science of the Slovak Academy of Science, [PDF]

Odevzdané diplomové práce

1. Ing. Eliška Kabelková: Návrh signálu pro multifrekvenční ventilaci výrazně nehomogenních plic novorozenců. Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze [PDF]

2. Ing. Leoš Tejkl: Analýza vlivu frakce kyslíku ve ventilační směsi na saturaci arteriální krve kyslíkem u novorozence. Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze [PDF]

3. Ing. Anna Miltová: Realizace spirometrického vyšetření pomocí EIT. Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze [PDF]

4. Ing. Lukáš Malena: Transkraniální magnetická stimulace pro zmírnění orofaciální bolesti. Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze [PDF]

5. Ing. Tomáš Pokorný: Detekce cévních mozkových příhod pomocí mikrovlnného zobrazovacího systému a SVM. Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze [PDF]

6. Ing. Miroslav Bláha: Ověření možnosti teplotního ohřevu během přímé kortikální stimulace. Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze [PDF]

7. Ing. Lukáš Holek: Fantom hlavy novorozence pro účely testování mikrovlnného zobrazovacího systému. Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze [PDF]

Hodnotiace formuláre

Hodnotiaci formulár na hodnotenie dizertačnej práce (pre členov EMB chapteru): [DOC]

Hodnotiaci formulár na hodnotenie diplomovej práce (pre členov EMB chapteru): [DOC]

Výsledky

Ďakujeme všetkým zúčastneným v súťaži za zaslanie vynikajúcich a prínosných dizertačných a diplomových prác.

Po vyhodnotení všetkých doručených hodnotení sa víťazom v súťaži EMB chapteru ČS. sekcie IEEE o najlepšiu dizertačnú prácu v roku 2018 stáva práca Ondřeja Fišera: Microwave hyperthermia for treatment of head and neck tumors controlled by non-invasive temperature monitoring based on UWB radar.

Víťazom v súťaži EMB chapteru ČS. sekcie IEEE o najlepšiu diplomovú prácu v roku 2018 sa stáva práca Miroslava Bláhu: Ověření možnosti teplotního ohřevu během přímé kortikální stimulace.


Soutěž EMB Chapteru ČS. sekce IEEE
o nejlepší diplomovou a dizertační práci

v roce 2017

Pravidla soutěže

 1. Práce musí být z oblasti biomedicínského inženýrství a musí být úspěšně obhájena v akademickém roce 2016/2017 na libovolné české nebo slovenské univerzitě (případně jejich externích vzdělávacích pracovištích). Zvlášť se hodnotí diplomové a zvlášť dizertační práce. Není podmínkou aby autor práce ani školitel byli členy IEEE. Práce může být v českém, nebo slovenském, nebo anglickém jazyce.
 2. Textová část práce musí být přihlášena nejpozději do 15. září (15. 9.) 2017 zasláním předsedovi (elena.cocherova@stuba.sk) a tajemníkovi společnosti (cifra@ufe.cz). Práce musí být přihlášena ve formátu PDF a musí obsahovat kompletní zadání. Práci může do soutěže přihlásit pouze student, jako její autor.
 3. Organizátor soutěže zveřejňuje přihlášená školní díla na internetových stránkách EMB chapteru Československé sekce IEEE za účelem zpřístupnění hodnotitelům, výlučně k provedení jejich hodnocení přidělením odpovídajícího počtu bodů. Nakládáním se školním dílem tímto způsobem nejsou dotčena majetková ani osobnostní autorská práva původců zveřejněných studentských prací. Autor dává přihlášením do soutěže svůj souhlas s uvedeným zveřejněním své práce. Společnost EMB Československé sekce IEEE nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob do autorských práv vážících se ke zveřejněným školním dílům.
 4. Členové EMB chapteru (s volebním právem) si mohou zveřejněnou práci přečíst a následně zaslat předsedovi a tajemníkovi společnosti své hodnocení (dle formuláře), a to nejpozději do 15. listopadu (15. 11.) 2017. Diplomové práce může hodnotit člen s ukončeným vysokoškolským vzděláním minimálně 2. stupně, dizertační práce člen s ukončeným vysokoškolským vzděláním minimálně 3. stupně. Vedoucí (školitel, konzultant) nemůže posuzovat práci svého studenta ci doktoranda. Práci může posuzovat pouze posuzovatel z jiného pracoviště. Za stejné pracoviště se považuje katedra (nebo ústav) fakulty, nebo oddělení ústavu akademie (uvedené v databáze IEEE). Hodnocena je analýza stavu problematiky, původnost řešení, kvalita odborného zpracování a formální úprava práce a pro dizertační práce navíc vědecký přínos. Pro každou práci bude sečtený bodový průměr ze všech doručených hodnocení. Práce s nejvyšším průměrným hodnocením bude vyhlášena jako vítězná v dané kategorii pokud získá v průměru alespoň 80 bodů.
 5. Autoři vítězných prací získají jako odměnu odbornou knihu nebo věcnou cenu týkající se výzkumného zaměření (páječka, měřicí přístroj…) dle vlastního výběru v ceně do 1 000 Kč (35 Eur) pro diplomovou práci a v ceně do 2 500 Kč (90 Eur) pro dizertační práci.
 6. Výsledky soutěže pro diplomové a dizertační práce budou všem účastníkům oznámeny do 30. listopadu (30. 11.) 2017 emailem a posléze vystaveny na internetových stránkách EMB chapteru. Autorům vítězných prací budou následně předány vybrané ceny a diplomy.
Formulár k hodnoteniu súťažných prác bol zaslaný členom EMB chapteru Československej sekcie IEEE.

Odevzdané dizertační práce

1.: Ing. Martin Mézl: AKVIZICE, MODELOVÁNÍ A ANALÝZA SIGNÁLŮ V ULTRAZVUKOVÉM PERFÚZNÍM ZOBRAZOVÁNÍ. Vysoké učení technické v Brně [PDF]

2.: Ing. Marina Ronzhina: STUDY OF ELECTROPHYSIOLOGICAL FUNCTION OF THE HEART IN EXPERIMENTAL CARDIOLOGY. Vysoké učení technické v Brně [PDF]

Výsledky

Ďakujeme všetkým zúčastneným v súťaži za zaslanie vynikajúcich a prínosných dizertačných prác.

Po vyhodnotení všetkých doručených hodnotení sa víťazom v súťaži EMB chapteru ČS. sekcie IEEE o najlepšiu dizertačnú prácu stáva práca Martina Mézla: AKVIZICE, MODELOVÁNÍ A ANALÝZA SIGNÁLŮ V ULTRAZVUKOVÉM PERFÚZNÍM ZOBRAZOVÁNÍ.